INFORMACJA O BROKERZE

NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (zwany dalej „NAU Broker”) z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000339454, NIP 525-246-46-93.

NAU Broker jest brokerem ubezpieczeniowym uprawnionym do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Klientów, a działalność NAU Broker jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

NAU Broker prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności brokerskiej ubezpieczeniowej nr 1602/09 i jest wpisany do rejestru brokerów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 00001481/U. Dane na temat wpisu NAU Broker do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego można sprawdzić na stronie internetowej KNF: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/

NAU Broker nie jest powiązany kapitałowo z żadnym zakładem ubezpieczeń.

Wynagrodzenie NAU Broker co do zasady stanowi prowizja wypłacana przez zakład ubezpieczeń z tytułu doprowadzenia do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 ppkt b ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, co oznacza, że Klient korzystający z usług NAU Broker nie ma w takim przypadku obowiązku zapłaty żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Na podstawie uzgodnień z Klientem możliwe jest jednak określenie innego mechanizmu wynagradzania NAU Broker z tytułu wykonywania czynności w zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego lub doradztwa ubezpieczeniowego np. w postaci honorarium płaconego bezpośrednio przez Klienta.

Ubezpieczający lub Ubezpieczony korzystający z usług NAU Broker, ma prawo złożenia reklamacji lub wniesienia skargi na działania lub zaniechania NAU Broker na adres email reklamacje@naubroker.pl lub pisemnie na adres: NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa.

Od decyzji NAU Broker o odrzuceniu reklamacji można się odwołać w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów do Rzecznika Finansowego lub do Miejskiego albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów.