REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu www.nnw-studentow.pl (zwanego dalej także „Serwisem”).
 2. Z Serwisu mogą korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibąw Łodzi przy ul. Narutowicza 68.
 3. Administratorem Serwisu jest NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-389 Warszawa, NIP 525-246-46-93, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000339454, zwany dalej „NAU Broker”.
 4. NAU Broker jest brokerem ubezpieczeniowym zajmującym się obsługą umowy grupowego ubezpieczenia studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie NAU Profit Sp. z o.o (dalej „NAU Profit”) jako ubezpieczającego. Kontakt z NAU Profit możliwy jest poprzez adres e-mail: www.nnw-studentow.pl
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu i przystąpienia do ubezpieczenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Zabrania się zamieszczania w Serwisie lub przy wykorzystaniu Serwisu treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Regulamin został wydany przez NAU Broker na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.)
II Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. NAU Broker poprzez Serwis umożliwia studentom, doktorantom i pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego przystępowanie do umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej: „ubezpieczenie NNW”) zawartej pomiędzy NAU Profit a PZU SA.
 2. Pracownicy dydaktyczni i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego za pośrednictwem Serwisu mają również możliwość przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: „ubezpieczenie OC”) zawartej pomiędzy NAU Profit a PZU SA.
 3. Przystąpienie do umów ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1-2 powyżej, za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zaś ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia.
III Warunki techniczne
 1. Dla właściwego wyświetlania stron oraz korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • połączenie z Internetem
  • przeglądarka internetowa: Microsoft Edge w wersji najnowszej, Mozilla Firefox w wersji 69 lub nowszej, Google Chrome 77 lub nowszej;
  • włączona obsługa skryptów i apletów Java oraz obsługa plików Cookies;
  • do poprawnego wyświetlania niektórych obiektów konieczne jest zastosowanie aplikacji zewnętrznych Użytkownika – np. Adobe Acrobat Reader w wersji 11 lub wyższej.
 2. NAU Broker nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z zastosowania oprogramowania niespełniającego powyższych wymagań.
IV Przystąpienie do ubezpieczenia
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW oraz w przypadku pracowników i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego – dodatkowo do umowy grupowego ubezpieczenia OC. Warunki ubezpieczenia NNW oraz warunki ubezpieczenia OC dostępne są w Serwisie oraz na stronie www.nnw-studentow.pl.
 2. Osoba przystępująca do ubezpieczenia musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest zapłata składki ubezpieczeniowej w wysokości wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z wyborem wariantu dokonanym przez osobę zainteresowaną przystąpieniem do ubezpieczenia.
 4. Składka z tytułu ubezpieczenia może być zapłacona przelewem na rachunek bankowy wskazanyw potwierdzeniu złożenia wniosku albo poprzez usługę PayPro udostępnioną na stronie www.nnw-studentow.pl.
 5. W przypadku braku zapłaty składki, przystąpienie do ubezpieczenia nie jest skuteczne.
V Rezygnacja z ubezpieczenia
 1. Osoba, która przystąpiła do ubezpieczenia drogą elektroniczną i zapłaciła składkę ubezpieczeniową ma prawo rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty przystąpienia do ubezpieczenia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać w terminie 30 dni od daty przystąpienia do ubezpieczeniai zapłaty składki ubezpieczeniowej:
  • w formie pisemnej w formie listu poleconego na adres: NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-389 Warszawa,
  • w formie elektronicznej na adres: www.nnw-studentow.pl.
 3. Za dzień złożenia rezygnacji z ubezpieczenia (odstąpienia) uważa się dzień nadania przesyłki poleconej na adres NAU Broker lub dzień wysłania wiadomości na adres: www.nnw-studentow.pl.
VI Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje w związku z obowiązywaniem niniejszego Regulaminu można przesyłać:
  • elektronicznie na adres: www.nnw-studentow.pl
  • w formie pisemnej przesyłką pocztową poleconą na adres: NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-389 Warszawa.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez NAU Broker,z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, NAU Broker w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
  • wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.