REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

<span style="font-weight: bold;">I Postanowienia ogólne </span><br><ol><li>Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu www.nnw-studentow.pl (zwanego dalej także „Serwisem”).</li><li>Z Serwisu mogą korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibąw Łodzi przy ul. Narutowicza 68.</li><li>Administratorem Serwisu jest NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-389 Warszawa, NIP 525-246-46-93, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000339454, zwany dalej „NAU Broker”. </li><li>NAU Broker jest brokerem ubezpieczeniowym zajmującym się obsługą umowy grupowego ubezpieczenia studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie NAU Profit Sp. z o.o (dalej „NAU Profit”) jako ubezpieczającego. Kontakt z NAU Profit możliwy jest poprzez adres e-mail: www.nnw-studentow.pl </li><li>Warunkiem korzystania z Serwisu i przystąpienia do ubezpieczenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu. </li><li>Zabrania się zamieszczania w Serwisie lub przy wykorzystaniu Serwisu treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. </li><li>Regulamin został wydany przez NAU Broker na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.) </li></ol><span style="font-weight: bold;">II Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną</span><br><ol><li>NAU Broker poprzez Serwis umożliwia studentom, doktorantom i pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego przystępowanie do umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej: „ubezpieczenie NNW”) zawartej pomiędzy NAU Profit a PZU SA. </li><li>Pracownicy dydaktyczni i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego za pośrednictwem Serwisu mają również możliwość przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: „ubezpieczenie OC”) zawartej pomiędzy NAU Profit a PZU SA.</li><li>Przystąpienie do umów ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1-2 powyżej, za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zaś ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia.</li></ol><span style="font-weight: bold;">III Warunki techniczne </span><br><ol><li>Dla właściwego wyświetlania stron oraz korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: <ul><li>połączenie z Internetem</li><li>przeglądarka internetowa: Microsoft Edge w wersji najnowszej, Mozilla Firefox w wersji 69 lub nowszej, Google Chrome 77 lub nowszej;</li><li>włączona obsługa skryptów i apletów Java oraz obsługa plików Cookies;</li><li>do poprawnego wyświetlania niektórych obiektów konieczne jest zastosowanie aplikacji zewnętrznych Użytkownika – np. Adobe Acrobat Reader w wersji 11 lub wyższej.</li></ul></li><li>NAU Broker nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z zastosowania oprogramowania niespełniającego powyższych wymagań.</li></ol><span style="font-weight: bold;">IV Przystąpienie do ubezpieczenia </span><br><ol><li>Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW oraz w przypadku pracowników i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego – dodatkowo do umowy grupowego ubezpieczenia OC. Warunki ubezpieczenia NNW oraz warunki ubezpieczenia OC dostępne są w Serwisie oraz na stronie www.nnw-studentow.pl.</li><li>Osoba przystępująca do ubezpieczenia musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. </li><li>Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest zapłata składki ubezpieczeniowej w wysokości wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z wyborem wariantu dokonanym przez osobę zainteresowaną przystąpieniem do ubezpieczenia. </li><li>Składka z tytułu ubezpieczenia może być zapłacona przelewem na rachunek bankowy wskazanyw potwierdzeniu złożenia wniosku albo poprzez usługę PayPro udostępnioną na stronie www.nnw-studentow.pl. </li><li>W przypadku braku zapłaty składki, przystąpienie do ubezpieczenia nie jest skuteczne.</li></ol><span style="font-weight: bold;">V Rezygnacja z ubezpieczenia </span><br><ol><li>Osoba, która przystąpiła do ubezpieczenia drogą elektroniczną i zapłaciła składkę ubezpieczeniową ma prawo rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty przystąpienia do ubezpieczenia.</li><li>Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać w terminie 30 dni od daty przystąpienia do ubezpieczeniai zapłaty składki ubezpieczeniowej:<ul><li>w formie pisemnej w formie listu poleconego na adres: NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-389 Warszawa, </li><li>w formie elektronicznej na adres: www.nnw-studentow.pl. <br></li></ul></li><li>Za dzień złożenia rezygnacji z ubezpieczenia (odstąpienia) uważa się dzień nadania przesyłki poleconej na adres NAU Broker lub dzień wysłania wiadomości na adres: www.nnw-studentow.pl.</li></ol><span style="font-weight: bold;">VI Tryb postępowania reklamacyjnego </span><br><ol><li>Reklamacje w związku z obowiązywaniem niniejszego Regulaminu można przesyłać: <ul><li>elektronicznie na adres: www.nnw-studentow.pl </li><li>w formie pisemnej przesyłką pocztową poleconą na adres: NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-389 Warszawa.</li></ul></li><li>Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez NAU Broker,z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. </li><li>W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, NAU Broker w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:<ul><li>wyjaśnia przyczynę opóźnienia;</li><li>wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;</li><li>określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.</li></ul></li></ol><br><span style="font-weight: bold;">VII Postanowienia końcowe</span><br>Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.<br><br>